برگزاری نشست کتابخوان- کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده مهر 1395