نشست کتابخوان نیمه دوم  آذر ماه  در کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده شهرستان آمل در تاریخ   09/23 / 1395 با نقد کتاب بیگانه  اثر آلبرکامو  برگزار شد.