برگزاری جشن رنگین کمان با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل