کسب مقام  ((سوم))  همایش شعر آیینی((سفینة النّجاة))


توسط :کتابدار کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده شهرستان آمل         آقای یوسف لاطف

و

کسب مقام ((دوم)) توسط عضو محترم این کتابخانه 

سرکار خانم فاطمه کندلوئی