جلسه با شهرداران پنجگانه شهرستان آمل 

  جلسه با شهرداران پنجگانه شهرستان آمل  در محل فرمانداری آمل جهت بررسی وضعیت نیم درصد حق السهم کتابخانه ها از محل درآمد شهرداری ها ، امروز راس ساعت 8 صبح با حضور معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل  برگزار گردید. 

در این جلسه پس از تبادل نظر و بررسی پرداختی ها و بدهی های شهرداری ها بر اساس لیست ارسالی ، مقرر گردید ، شهرداران محترم هرچه زودتر ( تا 20 اسفند سالجاری ) نسبت به پرداخت حداقل پنجـاه درصد بدهی های خود به کتابخانه های عمومی اقدام نمایند