اولین جلسه اداری کتابخانه های عمومی شهرستان آمل با مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان آمل در سال جدید در روز پنج شنبه مورخه 10/1/1396 راس ساعت 9 صبح در محل اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل بر گزار گردید .