اولین جلسه ی شورای اداری  اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل در روز دوشنبه 28/01/1396 در کتابخانه مرکزی این شهرستان برگزار گردید.