بازدید شهردار محترم جناب آقای صلواتی و اعضای محترم شورای شهر امام زاده عبداله(ع) از کتابخانه عمومی شهر امام زاده عبداله(ع)