جلسه مشترک با حضور جناب اقای اوشیب نتاج معاونت محترم امور کتابخانه های عمومی استان و کارشناس محترم فرهنگی اداره کل با ریاست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آمل در خصوص جشنواره  رضوی و بررسشی اقدامات انجام شده